О Словачком генеалошко-хералдичком друштву

Од 60-тих година прошлог столећа разне словачке институције су почеле да примају  писма својих земљака из САД,Канаде,држава западне Европе и бивше
Југославије,а који су у Словачкој тражили податке о својим прецима.


Пошто је већина тих упита, на сву срећу, завршила у архивама ,у Словачкој се осетила потреба за  институцијом,која би  систематски успостављала сарадњу
са људима који су тражили своје корене,а често се се занимајући и за хералдику.
Из тог разлога и из потребе да се помогне аматерским,научним,а касније и приватним (професионалним) генеалозима и хералдичарима настало је у граду Мартину 1991. године  „Словачко генеалошко-хералдичко друштво“.
На почетку свог рада ово Друштво је издававало стручно-популарни часопис „Генеалошко хералдички Глас“, давало је  одговоре на многа питања тражења предака,организовало хералдичке изложбе,стручна предавања и научне конференције и издавало публикације из области генеалогије и хералдике.
Постепено,уз помоћ СГХД,у Словачкој је издат први,а за сада и једини„Водич за генеалошка истраживања“.

“Генеалошко – хералдички Глас“,часопис СГХД

Временом , активности Друштва су се прошириле на издавање нових генеалошких публикација (сваке  три године се организује и  такмичење за најбољи генеалошки рад),прављење база података које укључују збирке натписа са надгробних споменика,попис грбовних и нобилијхарних листића,а који се чувају у Словачким архивима и музејима.

Издавачка делатност СГХД (део плаката са грбовима и заставама градова у Словачкој)

Друштво је подржало и исраживања хералдике и генеалогије у Словачкој,стандаризацију  израде и регистрације грађанских грбова и истраживање генеалошких  корена Словачког народа.
Данас,Друштво има око 600 чланова и око 200 сарадника,како у Словачкој,тако и  и осталим деловима света.
У последње време,са великим задовољством пратимо
генеалошка и хералдичка дешавања у земљама бивше Југославије,а посебно у Србији.

Конференција „Континуитет и дисконтинуитет генеалогије и хералдике у Словачкој“.(Мартин 12. и 13.новембар 2008.)Са лева;Секретар СГХД Милан Шишмиш,бивш председник СГХД Проф. Др.Леон Соколовски и почасни председник СГХД,истакнути словачки хералдичар,Проф.Др.Јозеф Новак.
Напомена ; Садашњи предсденик СГХД је Радослав Рагач,директор Словачког народног архива у Братислави

Примећујемо и посебни пораст занимања за тражење сопствених корена међу становништвом које има генеалошке везе са Словачком ,као и пораст интересовања за хералдику, хералдичке радове,a веома ценимо исправност и лепоту изображења Ваших грбова.
Свима у Србији који су заинтересовани за проширивање знања,за развој и одржавање веза које се тичу поменутих области,желимо сву срећу у раду и радујемо се будућој, живој, сарадњи.

Написао:Милан Шишмиш,секретар СГХД

Са словачког превео: Марко Дражић

Контакт адреса:
Milan Šišmiš
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť,
Nám. J.C. Hronského 1,
036 01 Martin (budova Slovenskej národnej knižnice),
Slovensko
www.genealogy-heraldry.sk
genealogy@snk.sk

****************

O Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Od 60-tych rokoch minulého storočia rôzne slovenské inštitúcie dostávali listy od krajanov z USA, Kanady, štátov západnej Európy i bývalej Juhoslávie, ktorí na Slovensku hľadali údaje o svojich predkoch. Hoci väčšina týchto dopytov šťastne končila v archívoch, na Slovensku stále chýbala inštitúcia, ktorá by systematicky pracovala s ľuďmi hľadajúcimi svojich predkov, často sa zaujímajúcimi aj o heraldiku. Z tohto dôvodu, z potreby pomáhať laickým, vedeckým a neskôr i súkromným (komerčným) genealógom a heraldikom vznikla v roku 1991 v Martine Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť.
Hneď v začiatkoch spoločnosť začala vydávať svoj odborno-popularizačný časopis (Genealogicko-heraldický hlas), odpovedala na mnohé dopyty, týkajúce sa najmä hľadania predkov, organizovala heraldické výstavy, vzdelávacie podujatia a vedecké konferencie, vydávala publikácie z oblasti genealógie a heraldiky. Postupne takto – úsilím SGHS – vyšla na Slovensku aj prvá (a zatiaľ jediná) Príručku ku genealogickému výskumu. Časom sa aktivity spoločnosti rozšírili o pravidelné vyhodnocovanie nových genealogických publikácií (raz za tri roky organizovaná súťaž Najlepšie genealogické práce), budovanie pramenných báz (zber náhrobných nápisov z cintorínov, súpis erbových a nobilitačných listín uložených v slovenských archívoch a múzeách…). Spoločnosť podporila aj výskum dejín heraldiky a genealógie na Slovensku, rozvoj koncepcie, tvorby a registrácie občianskych erbov i výskumy genetických koreňov slovenskej populácie. Dnes má táto organizácia asi 600 členov a okolo 200 partnerov (na Slovensku i v rôznych častiach sveta).
V poslednom období s veľkým potešením sledujeme genealogické a heraldické dianie v krajinách bývalej Juhoslávie, zvlášť však v Srbsku. Pozorujeme tu pozoruhodný nárast záujmu o hľadanie vlastných predkov medzi obyvateľmi so vzťahmi aj k Slovensku, ako aj rast záujmu o heraldiku, heraldickú tvorbu (oceňujeme príťažlivé a súčasne kvalitné výtvarné spracovanie vašich erbov). Všetkým srbským záujemcom o vzdelávanie, rozvoj a pestovanie vzťahov v týchto oblastiach úprimne držíme palce a tešíme sa na živú spoluprácu.

Milan Šišmiš
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť,
Nám. J.C. Hronského 1,
036 01 Martin (budova Slovenskej národnej knižnice),
Slovensko
www.genealogy-heraldry.sk
genealogy@snk.sk

Leave a Reply